Δείτε όλα τα Workshops

Προστασία προσωπικών δεδομένων – O Νέος Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

  • ΑΙΘΟΥΣΑ 14
  • ΤΡΙΤΗ 21/11
  • 11.00

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: EY & NICOLAS KANELLOPOULOS - CHARA ZERVA AND ASSOCIATES LAW FIRM

Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, οπότε και θα καταργηθεί αυτόματα η ισχύουσα Οδηγία 95/46 ΕΚ και η εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή ο ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Ο νέος ΓΚΠΔ περιέχει ένα αναθεωρημένο σύστημα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ, που χαρακτηρίζεται ιδίως από την ριζική αλλαγή του συστήματος ευθύνης για τήρηση της νομοθεσίας εισάγοντας το θεσμό της Λογοδοσίας (Accountability), σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν να διαμορφώσουν τις διαδικασίες και τα συστήματα τους κατά τρόπο ώστε να είναι πλήρως συμμορφωμένες με όσα προβλέπει ο νέος Κανονισμός. Το βάρος δηλαδή μεταφέρεται από τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων στις εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να αποδεικνύουν σε οιαδήποτε περίπτωση ελέγχου ότι είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένης της εγγύτητας του χρόνου έναρξης εφαρμογής του νέου νομικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε συνδυασμό με τον εκτιμώμενο όγκο και χρόνο για την απαιτούμενη σχετική νομική αλλά και τεχνική παραμετροποίηση των συστημάτων των επιχειρήσεων, κρίνεται επιβεβλημένη η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις προβλέψεις του νέου Κανονισμού, οι οποίες αφορούν σε όλα τα νομικά πρόσωπα που συλλέγουν ή/και διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Managing Senior Partner of the Law Firm “Nicolas Kanellopoulos-Chara Zerva and Associates Law Firm” and Vice President of the Greek Law Firms Association

ΓΙΟΥΛΗ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ
Attorney at law, “Nicolas Kanellopoulos – Chara Zerva and Associates Law Firm”

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Advisory, Ernst & Young Hellas,

ΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Business Integrity, Ernst & Young Hellas,

ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΑ
Legal, Ernst & Young Hellas